Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti STAROŽITNÍK, s.r.o., ktorá je jediným výhradným správcom web stránky starozitnik.eu Javorová 2, 01007, Žilina. IČO: 50664638, DIČ: 2120432314, vložka č. 67013/L Zapísaná na Okresnom súde v Žiline, ďalej len starozitnik.eu.sk a zákazníkov jeho internetového antikvariátu a starožitníctva www.starozitnik.eu.sk. 
www.starozitnik.eu je internetové starožitníctvo a antikvariát. Kamenná predajňa sa nachádza v Žiline na ulici Juraja Fándlyho 20, kde je možné osobne si prezrieť väčšinu tovaru.

OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky môže zákazník realizovať priamo, prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.scriptorium-antique.sk, alebo prostredníctvom komunikácie cez e-mailovú adresu antikvariat.scriptorium@gmail.com, resp. telefonickou komunikáciou na telefónnom čísle +421 41 / 72 34 506. Pri kúpe tovaru nie je potrebné sa registrovať, stačí vyplniť údaje potrebné pre dodanie tovaru. Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a tovar si záväzne objednávate. Kópia objednávky je automaticky odoslaná na váš emailový účet. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ak ste od nás žiadny e-mail nedostali, prekontrolujte si zložku s názvom Spam, ak nebude mail v danej zložke, prosíme Vás o telefonický, resp. mailový kontakt.

DOPRAVA

V rámci dopravných podmienok na území SR, ČR a ostatného sveta, ktoré sú uvedené v sekcii Doprava a platba, ich nie je zo strany zákazníka nijak možné zmeniť. www.starozitnik.eu si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok za balné a dopravu (v ojedinelých prípadoch napr. vysoká hmotnosť, poistné, krehké a pod.).

.MOŽNOSTI PLATBY

V rámci platobných podmienok akceptujeme hotovosť, bankový prevod (IBAN SK4709000000005123873322 * BIC GIBASKBX) a platbu prostredníctvom PayPal na mailovú adresu antikvariat.scriptorium@gmail.com.

REKLAMÁCIA

Za bezpečnosť zabalenia a prepravu zodpovedá www.starozitnik.eu Vzhľadom k tomu, že ponúkanný sortiment je originálneho charakteru a teda nejestvuje v duplikátnom prevedení (výnimkou sú len niektoré, vybrané knižné tituly), nie je možné tovar v prípade reklamácie vymeniť. Možné je navrátenie financií v plnej sume (ak sa reklamácia preukáže ako opodstatnená), alebo vybranie tovaru v rovnakej cenovej hodnote.

Ochrana súkromia

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
(e-shop)
Tento dokument je plnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobámo spracúvaní ich osobných údajov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybetakýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len„Nariadenie GDPR“). S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajovprevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:1) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:Prevádzkovateľ, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je obchodná spoločnosťSTAROŽITNÍK, s.r.o., so sídlom Javorová 2, 010 07 Žilina, Slovenská republika, IČO: 50 664 638, zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 67013/L (ďalej len„prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislostis prevádzkovaním internetového antikvariátu na webových stránkachwww.scriptorium-antique.sk a www.starozitnik.eu
(ďalej len „e-shop“).
Dotknutými osobami, teda fyzickými osobami, ktorých sa osobné údaje týkajú, sú osoby, ktorés prevádzkovateľom prostredníctvom e-shopu uzatvorili kúpnu zmluvu a osoby, ktoré sa s cieľomuzatvoriť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu v e-shope registrovali a vytvorili si užívateľské konto.Dotknuté osoby môžu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajova uplatňovania ich práv podľa Nariadenia GDPR kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky na čísle 041 /72 34 506, elektronickou poštou na adrese antikvariat.scriptorium@gmail.com, prípadne osobne naadrese: Juraja Fándlyho 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika v dňoch pondelok - piatok a v čase 9:00 -12:30 a 13:00 - 17:00.2) Zodpovedná osobaPrevádzkovateľ s ohľadom na článok 37 Nariadenia GDPR neurčil zodpovednú osobu.3) Účely a právny základ spracúvania osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:a) Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane vykonaniaopatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; právnym základomspracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného e-shopom.Uzavretím kúpnej zmluvy sa rozumie jej uzavretie na diaľku prostredníctvom e-shopu, t.j. príjem,spracovanie a potvrdenie objednávky dotknutej osoby. Plnením kúpnej zmluvy sa rozumie výkonpráv a povinností prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy, a topredovšetkým uskutočnenie platby za objednaný tovar a dodanie objednaného tovaru.Opatreniami na pred uzatvorením zmluvy sa rozumie registrácia a vytvorenie užívateľského kontav e-shope. Registrácia a vytvorenie užívateľského konta sa vykonáva na žiadosť dotknutej osobyvyplnením registračného formulára, a teda nie je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy.Na účely podľa tohto písm. a) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahukrstné meno, priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná adresa (ulica a číslo domu, PSČ, obec/mesto,krajina) a dodacia adresa (ulica a číslo domu, PSČ, obec/mesto, krajina), údaje o objednanom tovarea údaje súvisiace s platbou za objednaný tovar (číslo účtu dotknutej osoby, uhradená suma, dátumpripísania úhrady na účet prevádzkovateľa).
Poskytovanie osobných údajov je potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy; možným následkomneposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa uzavrieť kúpnu zmluvu a dodaťponúkaný tovar.b) Splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa; právnym základom spracúvania osobných údajovje článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.Zákonným povinnosťami prevádzkovateľa sa rozumejú povinnosti priamo súvisiace s uzavretíma plnením kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktoré vyplývajúzo všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblastí daní a účtovníctva, správyregistratúry a archívnej činnosti, ako aj v oblasti ochrany spotrebiteľa.c) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa; právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, spočívajú v uchovávaní osobných údajov na účelypreukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa voči dotknutejosobe, prípadne na účely právnej obrany prevádzkovateľa voči právnym nárokom dotknutej osoby.Právnymi nárokmi sa rozumejú nároky z uzavretej kúpnej zmluvy v prípade jej porušenia niektorouzmluvnou stranou.Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tiež zasielanie informácií prostredníctvom elektronickejpošty (priamy marketing), a to výlučne tým dotknutým osobám, ktoré už v minulosti uzavrelis prevádzkovateľom kúpnu zmluvu.Prevádzkovateľ používa na webových stránkach e-shopu súbory cookies, a to primárne na účelymerania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správaniasa návštevníkov webových stránok, ako aj pre overenie základných funkčnosti webových stránok.Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov.Takéto spracovanie považuje prevádzkovateľ za svoj oprávnený záujem. Bližšia informáciao používaní cookies je dostupná v dolnej časti webových stránok.4) Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajovOsobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcoma) Blueweb s.r.o., so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46219765, zapísanej v Obchodnomregistri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54898/L ako tvorca e-shopu,b) WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852, zapísanej v Obchodnom registriOkresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19692/T ako poskytovateľovi webhostingu pre e-shop,c) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 803/Szabezpečujúca doručenie objednaného tovaru.Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť ďalej poskytované nasledovnému okruhu príjemcova) orgány verejnej moci, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobealebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, alebo na účely výkonu dohľadu alebo inejformy kontrolnej činnosti nad podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa,b) tretie osoby, ktoré na základe osobitného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom poskytujúprevádzkovateľovi služby spojené s prevádzkovaním e-shopu a s tým spojenej podnikateľskej
činnosti (poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori, poskytovateľ platobných služieb,ktorý sprostredkováva vykonávané platby poskytovatelia služby vedenia účtovníctva, poskytovateliadaňového poradenstva, poskytovatelia právnych služieb.5) Prenos osobných údajov do tretej krajinyOsobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajinyalebo medzinárodnej organizácii.6) Doba uchovávania osobných údajovPrevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom naúčel ich spracovania, a to nasledovne:a) na účel podľa článku 3) písm. a) tohto dokumentu budú osobné údaje uchovávané do zánikuzáväzkov z príslušnej kúpnej zmluvy; tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa tieto osobnéúdaje aj naďalej v nevyhnutnom rozsahu uchovávať na účel podľa článku 3 písm. b) a c) tohtodokumentu,b) na účel podľa článku 3) písm. b) tohto dokumentu budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávanépo dobu trvania príslušnej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;c) na účel podľa článku 3) písm. c) tohto dokumentu budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávanédo uplynutia trojročnej premlčacej doby, od kedy sa právo z príslušnej kúpnej zmluvy mohlouplatniť po prvý raz; v prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktoromsa rozhoduje o právach alebo povinnostiach prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby z príslušnejkúpnej zmluvy, neskončí doba uchovávania osobných údajov na tento účel pred skončením takéhokonania alebo uplynutím premlčacej doby, v ktorej možno navrhnúť výkon rozhodnutia.7) Práva dotknutej osobyDotknutá osoba ma právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sadotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právonamietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva dotknutej osoby však nie súabsolútne a možno im vyhovieť len ak sú splnené podmienky vyplývajúce z článkov 15 až 21 a článku 77Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, a toprostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1) tohto dokumentu. Ak dotknutá osobapožiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadostipodľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca oddoručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sazohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺženídotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Akdotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnúelektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak bude žiadosťdotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu,prevádzkovateľ je oprávnený požadovať primeraný poplatok na pokrytie administratívnych nákladovspojených s poskytnutím informácií alebo oznámením, či uskutočnením požadovaného opatrenia.Prevádzkovateľ môže tiež odmietnuť konať na základe žiadosti.a) Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR). Na základe žiadosti dotknutejosoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby,ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto osobným údajoma na informácie týkajúce sa ich spracúvania v rozsahu podľa článku 15 ods. 1 Nariadenia GDPR. Nazáklade žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré saspracúvajú. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osobapožiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktorému s vystavením kópie vzniknú. Ak dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických
prostriedkov, informácie sa jej poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobnýchúdajov, ktoré sa spracúvajú, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva aslobody iných.b) Právo na opravu osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo naopravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje.Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľvykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo hodotknutá osoba požiada. Opravu a aktualizáciu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobnýchúdajov môže dotknutá osoba realizovať aj sama bez zásahu prevádzkovateľa prostredníctvomprihlásenia do svojho užívateľského konta v e-shope.c) Právo na vymazanie osobných údajov (článok 17 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právodosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ jepovinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje žiadnyiný právny základ pre ďalšie spracúvanie,- dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namieta proti spracúvaniuosobných údajov vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretejstrany, vrátane namietania proti profilovaniu, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody naspracúvanie,- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,- osobné údaje sa spracúvali nezákonne (bez právneho základu),- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskejúnie alebo práva Slovenskej republiky, alebo- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8ods. 1 Nariadenia GDPR.Prevádzkovateľ je však oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výmaz, ak je ďalšiespracúvanie osobných údajov potrebné:- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,- na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo právaSlovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.d) Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na to,aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúcehoprevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov ažiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutáosoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,- dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietala proti spracúvaniuosobných údajov vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretejstrany, vrátane namietania proti profilovaniu, to až do overenia, či oprávnené dôvody na straneprevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.Ak prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v zmysle niektorého z predošlých bodov,takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebona preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej
fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebočlenského štátu. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu v primeranom čase predtým, ako zruší obmedzenie spracúvania.e) Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo naprenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytlaprevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právopreniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za predpokladu, že osobné údajesa spracúvajú sa na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie jevykonávané automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba môže žiadať prenos osobnýchúdajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technickymožné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky. Uplatňovaním práva na prenosnosťnie je dotknuté právo na výmaz podľa článku 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje naspracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkoneverejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosťdotknutej osoby na prenos údajov, ak by takýto prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva aslobody iných alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos v zmysleNariadenia GDPR.f) Právo na namietať (článok 21 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať- z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajovvykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátanenamietania proti profilovaniu založenému na spracúvaní osobných údajov na tieto účely;Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnenédôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,- proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak sa osobné údaje spracúvajú na účelypriameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamymmarketingom; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,Prevádzkovateľ už nebude osobné údaje na tento účel spracúvať,- v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovaťsvoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.8) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bolospracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Zákonnosť spracúvania osobnýchúdajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.9) Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr dojedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnostipodať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dotknutá osoba má právopodať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka,je v rozpore s GDPR. Dozorným orgánom sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskejrepubliky.10) Profilovanie a automatické rozhodovaniePrevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.
***
---------------------------------------STAROŽITNÍK, s.r.o.